Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Attføringsløpet

Vi er en atføringsbedrift som tar utgangspunkt i hvert enkelt individs bistandsbehov og arbeidsevne. Vi ønsker å løfte den enkelte nærmere arbeidslivet gjennom ulik arbeidstrening, og ikke minst motivasjon til å tro på egne muligheter og evner. På denne måten får næringslivet kompetent arbeidskraft og dyktige medarbeidere. Vårt mål er å få flest mulig ut i jobb, i tillegg til at vi ser på helhetsperspektivet og har fokus på fysisk og psykisk helse.
Arbeidsavklaring gir et individuelt tilpasset tilbud i tiknytning til målrettet arbeidstrening og kvalifisering. En attføringsbedrift har tverrfaglige miljøer, gode kvalifiseringsarenaer, samt omfattende nettverk mot næringslivet og det offentlige som vi utnytter til det beste for arbeidssøkerne og NAV.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i en arbeidsmarkedbedrift. I praksis innebærer dette at man får arbeidstrening i en av KB Utviklings interne arbeidsarenaer.

Målsettingen med tiltaket er å kartlegge restarbeidsevne og utarbeide en plan for videre tiltak mot ordinært arbeid.

Du vil få anledningen til å prøve ut flere ulike arbeidsformer, tilpasset kompetansen din og utfordringene dine. I arbeidssituasjoner vil du få oppfølging etter behov fra en veilder. APS kan bare tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt, med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging.

Varighet: 1 år, men mulighet for forlengelse med 1 år.

Arbeid med bistand (AB)

Arbeid med bistand er et tiltak som skal hjelpe deg til å få jobb/praksis i det ordninære arbeidsmarkedet. I arbeid med bistand kan du få hjelp av KB Utvikling til å finne en arbeidsplass i tråd med interessene dine.

AB kan være et aktuelt tilbud hvis du har nedsatt arbeidsevne, og du har behov for bistand og oppfølging for å få eller beholde arbeid.

Tiltaket kan blant annet tilby:

  • Kartlegging av kompetansen din
  • Bistand til å finne egnet arbeidsplass
  • Oppfølging i startfasen av et nytt arbeidsforhold
  • Tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen
  • Forhandlinger med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsforhold

Varighet: Inntil 3 år.

Individuell jobbstøtte (IPS)

Individual Placement and Support (IPS), som på norsk kalles individuell jobbstøtte, bryter med tradisjonell tankegang om at mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer ikke vil eller kan jobb. KB Utvikling har startet et prosjekt med utgangspunkt i en metode inspirert av IPS.

Noe av det viktigste i IPS-metoden er at jobbkonsulenten skal jobbe sammen med et team av helsearbeidere og ansatte i NAV. De skal sammen legge opp behandlingen slik at deltakerne klarer å utføre jobben på en tilfredstillende måte. Jobbkonsulenten forteller hvilke områder i jobben deltaker har problemer med, og helsearbeiderne sørger for at behandlingen rettes inn mot de områdene som er vanskelige. Teamet møtes regelmessig og følger opp hver deltaker tett, spesielt de første tre månedene.

IPS tar også utgangspunkt i at mennesker med psykiske utfordringer kommer raskere ut i ordinært arbeid gjennom å ha sin arbeidspraksis ute i eksterne bedrifter. IPS ligner på AB, men med tettere oppfølging av et fagteam.

Varighet: Tiltakstid gis for 1 år av gangen, med mulighet for forlengelse.


KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging