Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer bygger på vår visjon ”Menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg” og våre kjerneverdier: Verdighet, Fellesskap, Solidaritet, Rettferdighet, Barmhjertighet og Tro og Håp. Våre felles etiske retningslinjer skal bidra og være til hjelp for å sikre at ledere, ansatte, frivillige og deltakere opptrer i henhold til disse retningslinjene i samspill med hverandre og ledelsen, ovenfor vårt styre, frivillige, våre samarbeidspartnere, gjester, deltakere og samfunnet for øvrig. Våre etiske retningslinjer skal særlig verne om de deltakere som kommer til oss i en allerede sårbar situasjon, og beskytte mot fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse i møte med Kirkens Bymisjon.

Vi skal være en åpen og inkluderende organisasjon

 • Bidra til et trygt og inkluderende miljø for alle som er i tilknytning til Kirkens Bymisjon.
 • Opptre høflig, respektfull og imøtekommende.
 • Ikke diskriminere på bakgrunn av alder, funksjonshemming, kjønn, etnisitet, livssyn, politisk ståsted eller seksuell legning.
 • Ikke snakke negativt eller ufordelaktig om hverandre. Vi fremsnakker, inkluderer, gjør hverandre gode og fokuserer på konstruktive tilbakemeldinger .
 • Vi tar opp problemer der de hører hjemme og med rette vedkommende.
 • Ved klager sørge for at de som klager og den som blir klagd på, får en rettferdig og inkluderende behandling. Ledere i Kirkens Bymisjon har et særskilt ansvar for å ta samtlige medarbeidere og deltakere på alvor
 • Melde fra om uryddige forhold og brudd på rutiner via riktig tjenestevei.

Vi tillater ikke for fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse

 • Vi skal utvise nulltoleranse for vold, mobbing, enhver form for trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.
 • Våre personlige holdninger og verdier skal ikke komme i veien for/eller i konflikt med SKBDs felles verdigrunnlag eller påvirke den profesjonelle relasjonen til arbeidet.
 • Det skal ikke innledes private relasjoner mellom ansatte og deltakere under tiltaksperioden.
 • Deltakeres arbeidskraft skal være en ressurs for deltaker selv og ikke misbrukes til personlig vinning eller utilbørlig konkurransevridning.
 • Ved utplassering av deltakere i bedrifter, skal det ikke iverksettes arbeidspraksis i bedrifter som for tiden har permitterte ansatte i tilsvarende arbeidsoppgaver.

Vi skal opptre med integritet og verdighet

 • Personlig utvikling, livskvalitet og egenkraftmobilisering skal alltid være vårt hovedfokus i møte med deltakere i SKBD.
 • Alt vi sier og gjør skal tåle både offentlighetens og medienes søkelys.
 • Vi er bevisste på å skape og bidra til et positivt omdømme av SKBD, og streber etter å legge igjen et positivt etterlatt inntrykk hos alle vi er i kontakt med.
 • Vi skal være oss vår posisjon bevisst, og vise aktsomhet ved bruk av sosiale medier - også i privat sammenheng. Alle ansatte i SKBD er organisasjonens ansikt utad.
 • Kontakt fra all media skal alltid varsles og godkjennes av daglig leder som har overordnet ansvar for SKBD.
 • Vi skal utvise særskilt ansvar for å ivareta vårt ansvar ovenfor samfunnet, og ikke sløse eller være uforsiktige med SKBDs materielle verdier.
 • Vi skal utvise skjønn ved mottak av gaver. Gaver som gis til SKBD skal ikke føre til personlig vinning for ansatte, deltakere eller frivillige.
 • Sensitiv informasjon skal behandles med varsomhet, og skal ikke deles eller gjøres tilgjengelig for andre enn de som informasjonen omfatter, eller som jobber direkte med informasjonen.
 • Vi skal være bevisste og profesjonelle om vår tausetsplikt.
 • Ved lagring av personlig informasjon om deltakere, skal deltaker gjøres oppmerksom på hvilken informasjon SKBD har lagret, hvilke prosedyrer vi har for å beskytte informasjonen, og hvor lenge informasjonen lagres.
 • Alle har rett til å se sin personlige mappe.

Vi skal vise profesjonelt ansvar og faglig integritet gjennom:

 • Å være nyskapende, løsningsorienterte, endringsvillige og fleksible.
 • Å fremlegge ærlige vurderinger.
 • Å ha mot til å ta vanskelige avgjørelser.
 • Å ha mot til å gi og ta imot konstruktiv kritikk.
 • Å ha mot til å varsle om og håndtere urett mot alle ansatte, frivillige og deltakere.

KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging