Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Politikk for Brukermedvirkning

Vår politikk for brukermedvirkning er basert på våre verdier og vår visjon:
Vår visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. I all virksomhet som har med andre mennesker å gjøre, er menneskesynet det mest avgjørende for hvordan vi handler. Kirkens Bymisjon sitt menneskesyn kommer til uttrykk gjennom verdiene som ligger til grunn for vårt arbeide. Menneskesynet gir oss et samfunnssyn som forplikter oss til å tale og handle på vegne av - og sammen med de som er svakest stilt i samfunnet.
SKBD er en verdibasert organisasjon, våre verdier er plattformen for alt vårt abeide. Våre verdier skal styre vår tenkning, væremåte og handling som skal bidra til en oppnåelse av vårt oppdrag. Verdiene skal realiseres i vår hverdag.

Verdighet
Alle mennesker har sitt iboende, medfødte menneskeverd - i kraft av å være skapt i Guds bilde
- i kraft av å være menneske. I Kirkens Bymisjon snakker vi høyt om menneskets verdi. Verdighet er grunnleggende. Alle har det - alle har rett på det. 
Vår verdighet styrkes når vi opplever at våre rettigheter og frihet respekteres, og når vi lever i en situasjon der vi kan gjøre valg og handlinger som bygger opp vår selvrespekt, integritet og nestekjærlighet. For å oppleve seg verdig må man bli behandlet med verdighet av andre. Hvis en har opplevd at andre har invadert og krenket ens grenser, kan det å holde fast på egen verdighet virke vanskelig. Vi har verdi - er like mye verdt.

Fellesskap
"Ingen lever for seg selv". Mennesket er skapt til fellesskap og tilhørighet med andre. Som menneske har vi sterke behov for å dele våre egne selvstendige opplevelser og erfaringer, samtidig som vi har et like stort behov for kontakt, relasjoner, gjenkjennelse, annerkjennelse, tilhørighet og fellesskap. Fellesskap hvor vi ikke blir truet av forskjellighet eller gir etter for krefter som skiller oss, men åpner for tillitsfull kontakt hvor alles grenser og behov ivaretas på en likverdig og inkuderende måte.

Solidaritet
Solidaritet handler om å stå sammen med andre i et gjensidig og likeverdig forhold. Uansett hvor forskjellige mennesker er, er ikke den enes velferd mindre betydningsfull enn den andres. Kirkens Bymisjon vil arbeide i solidaritet med dem som lider og er svakest stilt i samfunnet vårt. Alle relasjoner har et element av makt i seg. Mennesker er ofte mer sårbare når de trenger pleie, omsorg eller hjelp. Dette er en utfordring samfunnet og Kirkens Bymisjon må ta på alvor og jobbe for en maktforvaltning som gir styrke om mot til forandring - for alle.

Rettferdighet
Alle mennesker har de samme grunnleggende rettigheter og forpliktelser. Dette er begrunnet i alle menneskers unike verdi - uansett etnisitet, kultur, religion, sosial status, seksuell legning eller annet. Vår erfaring er at mennesker som lever i en sårbar livssituasjon lettere utsettes for urettferdighet. Kirkens Bymisjon ønsker å synliggjøre dette, være et talerør for utsatte grupper og bidra til at mennesker opplever myndiggjøring. Kirkens Bymisjon skal delta i samfunnsdebatten og arbeide for at det etableres ordninger og systemer som sikrer at alle får ta del i samfunnets goder.

Barmhjertighet
På latin er ordet for barmhjertighet misericordia, det betyr - et hjerte som lider med. I møtet med andre gis vi mulighet til å vise barmhjertighet og til å bekrefte den andres verdighet og våre egne verdier i handling. Barmhjertighet handler på den ene siden om en fysisk og emosjonell dimensjon, som sier at når vi som mennesker ser eller kjenner at noe ikke er som det skal, må noe gjøres. På den andre siden av barmhjertigheten handler det om at vår egen og andres humaitet går tapt hvis vi ikke lider med her og nå. Men like viktig er bevisstheten om den tredje, den jeg ennå ikke har møtt, men som også lider og må ivaretas. Det er rettferdighetens oppgave. 

Håp og tro
Et grunnleggende trekk ved mennesket er at det håper og tror. Det å gjenopprette tapte livsmuligheter er på mange måter drevet av håp og tro på at det er mulig. Håp og tro er en virksom overlevelseskraft, som kan gi oss motivasjon til å ville endring og til å forsøke å forandre betingelsene vi lever under til det bedre. Håpet forteller oss at mennesket er skapt med muligheter til oppreisning og nytt liv, uansett hva det har opplevd av lidelse, fornedrelse og ondskap; så er det lagt ned i mennesket en kilde til håp og livsmot.
Kirkens Bymisjon vil være et sted der lengselen, drømmen, håp og tro får næring.

Vårt slagord "Ingen er bare det du ser" betyr for oss å se om igjen. Respektere betyr å se om igjen. Respekten kommer til uttrykk gjennom å se, utnytte og utvikle det enkelte menneskets muligheter.
Alle medarbeidere i SKBD er kjent med vårt felles verdigrunnlag, forstår verdiene og arbeider etter verdiene. Verdiene skal veilede i avgjørelser og speiles i handlinger og møter med alle deltakere, frivillige, kollegaer, gjester og samarbeidspartnere.

KB Utvikling skal både gi deltaker et tilbud om tiltaksplass, og mulighet til å medvirke i eget tiltak.

KB Utvikling har stort fokus på deltakerens brukermedvirkning.

KB Utvikling fokuserer på at deltaker i høyest mulig grad skal delta i planleggingen av tiltaket, og få eierskap til egne mål.

Mål

Vårt mål er at deltakerne skal være involvert i alle ledd av:

  • Vurderingen av behov og planlegging av tjenesten (gjennom individuell aktivitetsplan og tett oppfølging av jobbkonsulent/arbeidsveileder).
  • Evalueringen av tjenesten (gjennom egen brukerundersøkelse, gjennomgang av rapporter og deltakelse i plenumssamlinger).

KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging