Forsiden
Om KB utvikling
Attføringsløpet
Kartlegging og egenkraftmobilisering
Behov for arbeidskraft?
Transport
Kafé og kantine
Resepsjon og merkantile oppgaver
Praksis i ordinær virksomhet
Verneombud
Politikk for Brukermedvirkning
Etiske retningslinjer
Politikk og prosedyre for behandlling av sensitiv informasjon
Verneombud

for ansatte og deltakere
ved virksomheten "Arbeid og Oppfølging"


Sølvi Leithe avd FRI tlf: 926 20 069 E-post solvi.leithe@skbd.no

Verneombud er der for deg for å ivareta din fysiske og psykiske sikkerhet på arbeidsplassen. Ta derfor gjerne kontakt med vernombudet hvis det er noe du lurer på.

Andre kontakter for råd og støtte:

KB Utvikling:
En attføringsbedrift i regi av Bymisjonen Drammen med fokus på kartlegging og bistand til mennesker som står utenfor ordinært arbeidsliv.

Konktaktperson: Jan Egil Hovland, Tlf 995 11 717, E-post: jan.egil.hovland@skbd.no

FRI:
Et tilbud for å bedre kontinuiteten i arbeidet med å få soningsfanger tilbake i samfunnet. Ansatte, frivillige og veiledere er samtalepartnere i den sårbare løslatelsesprosessen. FRI tilbyr deltakere aktiviteter av stor variasjon. Fokusområder er bolig, jobb og nettverk.


Kontaktperson: Anders Steen, Tlf: 948 07 902, E-post: anders.steen@skbd.no

Aktivitetskafeen og vaktmestertjenesten : Et lavterskeltilbud for mennesker som sliter med rus- og psykiatriproblematikk. Det er et rusfritt dagtilbud med praktiske arbeidsoppgaver og sosiale aktiviteter. Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om tilbudet.

Kontaktperson: Halvor Andersen, Tlf: 974 30 360, E-post: halvor.andersen@skbd.no

Senter for rusforebygging Drammen (SFR): Et tilbud for støtte og veiledning til å mestre hverdagen i tilknytning til rusproblematikk. SFR tilbyr: helseoppfølging, overnatting, oppfølging i bolig, oppsøkende tjeneste, LAR og oppfølging i fengsel.

Kontaktperson: Bente Moen, Tlf: 320 46 848, E-post: bente.moen@drmk.no

Drammen Psykiatriske Senter (DPS): Tilbyr akutt og planlagt utredning og behandling til voksne med psykiske lidelser. Avdelingen utreder og behandler også ungdom og voksne med rusavhengighet.


Kontaktinformasjon: 328 61 800, E-post: dps@vestreviken.no

NAV: Tilbyr blant annet råd og støtte innenfor kommunale tjenester som bolig, sosialstønad, arbeidsavklaringspenger, pensjon og gjeldsproblematikk.


Kontaktinformasjon: Tlf 5555 3333


KB utviklings visjon er at medarbeiderne skal oppleve mestring og vekst.
- Vi bryr oss.
- Vi leverer kvalitet
- Vi tilbyr små grupper med tett oppfølging